SARO LIFESTYLE

SARO LIFESTYLE 554.BZ18S Diamond Design Down Filled Throw Pillow, Bronze, 18"

Dress your room in contemporary style with Saro Lifestyle's diamond design beaded pillow in designer bronze.